wapen van Loendersloot
van Loendersloot

Google

Familiewapen Van Loendersloot
Wapen: In goud een rood schuinkruis.
Wapenvoerder: Loendersloot
Bron: 4, 5

Wapenvoerder: Hendrik van Loendersloot
Maarschalk van het Nederkwartier van Utrecht 1369.
Bron: 1

Wapenvoerder: Loenresloot
Bron: 4

Wapenvoerder: Splinter van Loenresloot
Schepen van Gorinchem 1435.
Bron: 2

Wapenvoerder: Splinter van Loenresloot
Baljuw van Kennemerland 1384.
Bron: 3

Bron 1:
CBG, GHS 50C29, Wapenen der steden, dorpen en heerlijkheden in Utrecht
gelegen, blz. 44.

Bron 2:
CBG, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Agtbaare Heeren
Drossaerden en Vroedschappen mitsgaders Schepenen der stad Gorinchem
1416-1778, blz. 23.

Bron 3:
CBG, en KB, P. Velsen. Naamen en Wapenen van de heeren Schouten off Hooft
Officiers der stad Haarlem nevers de Bailliuwen en Rentmeesters Generaal van
Kennemerland, van soo oude tijden als deselven te vinden sijn mitsgaders
beschrijvinge van de maniere in welke de Regeeringe van genoemde stad,
sedert den jare 1440 is besteld geworden, als meede de naamen en wapenen van
de Ed. Achtb. Heeren Raaden in de Vroedschap derselve Stad Haarlem, sedert
den jaare 1618 als wanneer de regeeringe aldaar door Prinse Maurits van
Oranje is veranderd. Alles tot deese tijden vervolgd. 18de eeuw, blz. 146.

Bron 4:
CBG, GHS 50A08, Collection de 2266 armoiries ... de familles nobles et
patriciennes des Pays-Bas (ca. 1825), blz. 241.

Bron 5:
CBG, GHS 50B24, F.L. van Burmania. Adelijk wapenboeck. Begonnen in den jare
1748 en geijndigt anno 1755, 1e deel, blz. 220.
Stichting Buitenlanse PArtner